Вижте нашите предложения:

Ще ви препратим в нашия уеб сайт, за да видите активните позиции на JTR.

Виж предложения
Изпрати CV

Политика за поверителност на личните данни

Обработването на лични данни подчиняваме на следните цели:

ДЖОБТАЙГЪР ООД обработва лични данни на субектите с цел предоставяне на максимален обем професионални услуги, свързани с търсене и предлагане на работа. Субектите на лични данни са дееспособни физически лица.

ДЖОБТАЙГЪР ООД е дружество, регистрирано в Агенция по заетостта за извършване на посредническа дейност в България и чужбина и като лицензиран посредник предлага посреднически услуги по смисъла на чл.26 от Закона за насърчаване на заетостта чрез сайта си Jobtiger.Agency/bg, като обработва лични данни на основание чл.6, параграф 1, буква е) от Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година.

Сигурността на личните данни на субектите е основен приоритет при нашата работа. С оглед прилагане на адекватно ниво на защита на предоставените лични данни, ДЖОБТАЙГЪР ООД следва нормативните изисквания за осигуряване на подходящите технически и организационни мерки за гарантиране на сигурност на обработването в съответствие с определеното ниво на риск за правата и свободите на субектите на лични данни.

ДЖОБТАЙГЪР ООД обработва лични данни на субектите:

  • за изпълнение на легитимните интереси на дружеството в качеството му на лицензиран посредник на пазара на труда;
  • в съответствие със съгласието на субекта на лични данни, което може да бъде оттеглено по всяко време по начина, по който то е предоставено.

Обработката се извършва с цел:

  • установяване на самоличността на субекта;
  • управление и изпълнение на заявени услуги – търсене и намиране на работа;
  • уведомление за всичко, свързано с услугите, които ползвате, изпращане на различни известия, уведомление за проблеми, грешки или за отговор на подадени молби, жалби, предложения.

Когато правното основание за обработване на личните данни е чл. 6, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2016/679, субектът на данните дава изричното си съгласие за обработване на данните му за посочените цели – за търсене и намиране на работа.

Личните данни, които обичайно се обработват, се съдържат в автобиографии, предоставени от субектите, и включват име, имейл, пол, възраст, адрес, телефонен номер, образователна/професионална идентичност и др.

Данните се съхраняват за период от максимум 2 години, като след изтичане на този период всеки кандидат може да даде своето съгласие данните да бъдат запазени и съхранявани за още 2 години или да бъдат изтрити. При липса на отговор от страна на кандидата данните се изтриват.

Джобтайгър ООД обработва личните данни на субектите, необходими с оглед използване на услугите по търсене и намиране на работа, въз основа на тяхното съгласие, изразено ясно и недвусмислено в етапа на кандидатстване за определена обява/позиция. При обработване на личните им данни, субектите имат всички права, регламентирани в чл.12 до чл.22 вкл. от Регламент (ЕС) 2016/679 и посочени изрично и в Политиката за поверителност на Джобтайгър ООД. В случай че субектът на данни прецени, че ДЖОБТАЙГЪР ООД нарушава приложимата нормативна уредба в областта на защита на личните данни, той може да се свържете с дружеството за изясняване на въпроса. Субектът на данни има право да подаде жалба пред органа по защита на личните данни, а именно Комисията за защита на личните данни.

Информация за контакти в ДЖОБТАЙГЪР, относно опазване на личните данни на нашите потребители: data_protection@jobtiger.bg