Информация за нас

„ДЖОБТАЙГЪР“ ООД, ЕИК: 130175259 , седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. Веслец №13, регистрирано по ЗДДС, тел: +359 889 344 929, факс: +359 2 9433886, електронна поща: office@jobtiger.bg

Информация за контакти в ДЖОБТАЙГЪР, относно опазване на личните данни на нашите потребители:
data_protection@jobtiger.bg

Обработването на лични данни подчиняваме на следните цели:

ДЖОБТАЙГЪР ООД обработва лични данни на субектите с цел предоставяне на максимален обем професионални услуги, свързани с търсене и предлагане на работа. Субектите на лични данни са дееспособни физически лица.

ДЖОБТАЙГЪР ООД притежава и управлява платформата Jobtiger.bg, където търсещите и предлагащи работа контактуват пряко и се свързват директно помежду си чрез публикуване на обяви за работа, прикачване на автобиография за търсене от външен файл, кандидатстване/отговор на такива обяви и/или обмен на необходимата във връзка с пазара на труда информация, като в тези случаи ДЖОБТАЙГЪР ООД обработва личните данни на субектите на основание чл.6, параграф 1, буква а) и/или чл.6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година.

ДЖОБТАЙГЪР ООД е дружество, регистрирано в Агенция по заетостта за извършване на посредническа дейност в България и чужбина и като лицензиран посредник предлага посреднически услуги по смисъла на чл.26 От Закона за насърчаване на заетостта и чрез сайта си Jobtiger.Agency/bg, като обработва лични данни на основание чл.6, параграф 1, буква е) от Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година.

Сигурността на личните данни на субектите е основен приоритет при нашата работа. С оглед прилагане на адекватно ниво на защита на предоставените лични данни, ДЖОБТАЙГЪР ООД следва нормативните изисквания за осигуряване на подходящите технически и организационни мерки за гарантиране на сигурност на обработването в съответствие с определеното ниво на риска за правата и свободите на субектите на лични данни.

ДЖОБТАЙГЪР ООД обработва лични данни на субектите:

Обработката се извършва с цел:

Когато правното основание за обработване на личните данни е чл. 6, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2016/679, субектът на данните дава изричното си съгласие за обработване на данните му за посочените цели – за търсене и намиране на работа. Субектът на данни може да оттегли съгласието си по всяко време, като оттеглянето не засяга законосъобразността на обработването, направено до момента на оттегляне на съгласието. Оттеглянето на съгласието няма отражение върху изпълнението на договорните задължения от ДЖОБТАЙГЪР ООД.

Личните данни, които обичайно обработваме, включват име, имейл/потребителско име, парола (при създаване на акаунт в страница на ДЖОБТАЙГЪР ООД), пол, възраст, адрес, образователна/професионална идентичност, онлайн идентификатор и др., в зависимост от конкретния случай.

Акаунът ще бъде изтриван, в случай че в продължение на две години не е ползван.

ДЖОБТАЙГЪР ООД обработва законосъобразно личните данни на субектите. Тази обработка е задължителна с оглед изпълнението на целите – предоставяне на услуги по търсене и предлагане на работа в България и чужбина. Без тези данни, не биха могли да бъдат предоставени съответните услуги от страна на ДЖОБТАЙГЪР ООД.

За осигуряване на адекватна защита на данните ДЖОБТАЙГЪР ООД прилага всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, Наредба № 1 от 30 януари 2013 г. За минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни, насоките и указанията на Работната група по чл. 29, както и на КЗЛД.

ДЖОБТАЙГЪР ООД е установила структури по предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността.

С цел максимална сигурност при обработката на лични данни ДЖОБТАЙГЪР ООД може да използва допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

ДЖОБТАЙГЪР ООД прекратява използването на личните данни на субекта в съответствие с първоначално заложените цели – когато обработването е във връзка с договорно правоотношение, използването се прекратява след прекратяване на договора със субекта, но данните не се изтриват преди изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните. Когато обработването е на основание съгласието на субекта, ДЖОБТАЙГЪР ООД прекратява използването на личните данни след оттегляне на съгласието и данните се изтриват без ненужно забавяне след оттегляне на съгласието или до изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните. Нормативните актове, определящи сроковете на съхранение включват, но не се ограничават до: Закона за електронните съобщения за съхраняване и предоставяне на информация за целите на разкриване и разследване на престъпления, Закона за счетоводството (за съхранение и обработка на счетоводни данни), Закона за задълженията и договорите (давностни срокове за предявяване на претенции), актовете, определящи задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство. Без да се противоречи на предходното, изтриване или анонимизираме на лични данни е невъзможно, ако те са необходими за висящо съдебно решение, административно производство или производство по разглеждане на постъпила жалба на субекта на данни.

Лични данни предоставяме на следните категории получатели (администратори на лични данни):

Всички данни на кандидати за дейностите на процеса на подбор се съхраняват в специализирана за целта платформа – iSmartRecruit.

Данните се съхраняват за период от максимум 2 години, като след изтичане на този период всеки кандидат получава известие по email. След получаване на известието, кандидатът може да даде своето съгласие данните да бъдат запазени и съхранявани за още 2 години или да бъдат изтрити. При липса на какъвто и да е отговор от страна на кандидатите данните се изтриват платформата от служител на Джоб Тайгър ООД.

  1. Кандидатстване по обява за подбор: Всеки кандидат по обява за подбор кандидатства директно в платформата iSmartRecruit. Всеки кандидат бива информиран за условията, целите и периодът на съхранение на данните и дава своето съгласие, за да бъде приета кандидатурата.
  2. Установявана на контакт с кандидат за подбор: В случай на установяване на контакт с кандидат от специалист подбор, служител на Джоб Тайгър ООД, кандидата в последствие  бива насочен към позицията в платформата iSmartRecruit, където, дава своето съгласие за съхранение на личните данни.
  3. Кандидат свързал се с Джоб Тайгър ООД във връзка с позиции за подбор: Всеки кандидат, който желае да предостави своя автобиография, за целите на подбор бива насочен към платформата iSmartRecruit, където бива информиран за условията, целите и периодът на съхранение на данните и дава своето съгласие, за да бъде приета кандидатурата.

Лични данни предоставени по начин различен от посочените по горе (хартиен носител, email и др.) се унищожават. В тези случаи кандидатите биват насочени към платформата iSmartRecruit където мога да кандидатстват.

Права на субектите на лични данни:

Право на информация:

Субектът на данни има право да поиска:

Право на корекция:

В случай че обработваме непълни или сгрешени/грешни данни, субектът на данни има право, по всяко време, да поиска от ДЖОБТАЙГЪР ООД:

Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават по електронен път.

ДЖОБТАЙГЪР ООД се произнася по искането в 30-дневен срок от неговото подаване. При обективно необходим по-голям срок – с оглед събиране на всички искани данни, този срок може да бъде удължен до 90 дни, за което ДЖОБТАЙГЪР ООД уведомява субекта своевременно. С мотивиран отговор ДЖОБТАЙГЪР ООД дава или отказва достъп и/или исканата от заявителя информация.

Право на възражение:

По всяко време субектът на данни има право да възрази срещу обработването на личните си данни при наличието на законово основание за това. Когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани.

Право на ограничаване на обработването:

Субектът на данни може да поиска ограничаване на обработваните лични данни ако:

Право на преносимост на данни:

Субектът на данни може да поиска ДЖОБТАЙГЪР ООД да предостави личните му данни в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат ако:

Право на жалба:

В случай че субектът на данни прецени, че ДЖОБТАЙГЪР ООД нарушава приложимата нормативна уредба в областта на защитата на личните данни, той може да се свърже с дружеството за изясняване на въпроса. Субектът на данни има и право да подаде жалба пред органа по защита на личните данни, а именно Комисията за защита на личните данни. След 25 май 2018 г. Тази жалба е възможно да бъде подадена и пред регулаторен орган, в рамките на ЕС.