ДЖОБТАЙГЪР ООД, седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. Веслец №13, ЕИК: 130175259, регистрирано по ЗДДС, предоставя различен набор от услуги чрез всяка от интернет-страниците си, а именно: JobTiger.bg, KakviDaStanem.bg, TigerOnSite.bg, Careerdays.bg, hrindustry.bg, JobTiger.tv, JobTiger.agency, hrauditadvice.com, Industria.bg и техните поддомейни (наричани общо по-долу JobTiger). Те имат свои специфики, но като част от семейството на ДЖОБТАЙГЪР, предоставяните услуги се подчиняват на общите правила, заложени в тези общи условия, на Политиката за поверителност на личните данни, както и на Политиката за бисквитките.

Термините “Клиент”, “Посетител” и “Потребител”, използвани в настоящите условия се отнасят за всички лица (дееспособни физически и юридически лица), посещаващи и използващи JobTiger. “Работодател”, по смисъла на настоящите условия, е клиент, влязъл в JobTiger през работодателски профил. “Търсещ работа”, по смисъла на настоящите условия, е клиент, влязъл в JobTiger през профил за търсещи работа.

Общи правила

 1. С тези общи условия се уреждат правилата за използване на услугите, предоставяни от JobTiger, както и правата и задълженията на JobTiger и Клиента във връзка с тези услуги. Използването на която и да е от услугите на JobTiger, е възможно само след приемане на настоящите общи условия, които създават договорните отношения между ДЖОБТАЙГЪР ООД и всеки от Клиентите. Ако за някой от поддомейните има създадени конкретни общи условия за ползване, те са в сила за съответния поддомейн.
 2. Цялата информация, съставянето и подредбата на JobTiger, както и самото име са защитени от Закона за авторското право и сродните му права. Този сайт или части от него не могат да бъдат пресъздавани, имитирани, копирани, продавани, препродавани или използвани за каквито и да е търговски цели без изричното съгласие на ДЖОБТАЙГЪР ООД. Използването на съдържанието на сайта е разрешено само за некомерсиални цели. Всяка употреба извън този смисъл – публикуване на текст или част от текст на друго място без знанието на ДЖОБТАЙГЪР ООД, захранването на бази данни с комерсиална цел, както и всяка друга форма на комерсиално използване – е забранена и ще бъде преследвана с цялата строгост на закона.
 3. Всички търговски и запазени марки, и знаци, използвани в сайта, са собственост на техните съответни притежатели.
 4. ДЖОБТАЙГЪР ООД има право, съобразявайки се със съответните нормативни и законови изисквания, по всяко време, да променя или прекратява всяко от условията и/или услугите на JobTiger, чрез обновяване на този текст. За всяко обновяване ДЖОБТАЙГЪР ООД ще съобщава на Клиента. Клиентът има право след запознаването си с промените и евентуално несъгласие с тях да прекрати занапред договорните си отношения с ДЖОБТАЙГЪР ООД и да престане да използва предоставяните чрез JobTiger услуги.
 5. Клиентът е отговорен за всяка употреба на JobTiger. Клиентът е отговорен и за поддържането на поверителността на информацията и паролата си. Клиентът е отговорен за използването на регистрацията му, с или без негово разрешение. Клиентът се съгласява незабавно да уведоми JobTiger за всяко неупълномощено използване на регистрацията и паролата му.
 6. Приемайки настоящите условия, Клиентът се съгласява, че публикуваните контакти на физически лица и компании могат да бъдат използвани единствено във връзка с кандидатстване за и назначаване на обявени позиции за работа. С приемането на настоящите условия Клиентът се задължава да не използва тези контакти за други цели, включително, но не само, с цел маркетинг и реклама.
 7. ДЖОБТАЙГЪР ООД не е работодател по отношение на използването на JobTiger и не носи отговорност за каквито и да е решения, свързани с наемането на персонал чрез JobTiger.
 8. С приемането на настоящите условия Клиентът се счита информиран, че контактите между търсещите и предлагащи работа на платформата JobTiger.bg са преки и кандидатурите постъпват директно при работодателите, които могат да запазят копие от тези кандидатури в тяхна собствена база данни, като в тези случаи ДЖОБТАЙГЪР ООД не носи отговорност за запазването, използването или поверителността на информацията.
 9. ДЖОБТАЙГЪР ООД не гарантира за правдивостта, прецизността или надеждността на контактите, създадени от Клиентите и не носи отговорност за съдържанието и достоверността на публикуваните обяви, получените кандидатури и качените от Клиентите автобиографии със статус „За търсене“. С приемането на настоящите условия, Клиентът потвърждава, че само той е отговорен за формата, съдържанието и точността на всяка информация, поместена от него в JobTiger.
 10. Клиентът няма право да публикува и редактира информация от името на трети лица без тяхно съгласие.
 11. Клиентът се задължава да използва JobTiger законосъобразно. Клиентът няма право да публикува или разпространява чрез JobTiger материали, които нарушават или противоречат по какъвто и да било начин на права на трети лица и/или на действащата нормативна уредба. Клиентът няма право да публикува реклама на други продукти и/или услуги без предварителното съгласие на ДЖОБТАЙГЪР ООД.

Правила за използване на информацията

 1. Клиентът декларира, че всички публикувани от него обяви са за действително съществуващи и актуални позиции.
 2. Клиентът се съгласява, че ще използва JobTiger в съответствие с настоящите ОУ и действащото законодателство.
 3. Клиентът няма право:
  /а/ да предава, разпространява, запазва или унищожава съдържащите се на страниците материали по начин, с който се нарушават или не се зачитат обществени интереси или права и законни интереси на трети лица;
  /б/ да публикува материали, които са c дискриминационен характер или с които се нарушава поверителността или права на трети лица;
  /в/ да изпраща непълни, неверни или погрешни данни, или информация, която не е негова собственост;
  /г/ да изпраща всякакви франчайз, пирамидални схеми, “клубни приятелства”, договори на разпространителски или търговски представителни агенции или други бизнес възможности, които изискват предварително или периодично заплащане;
  /д/ да изтрива или променя всякакви материали, изпратени от други лица;
  /е/ да разпространява информация, която е под закрилата на авторското право, освен ако Клиентът е собственик на тези права или има разрешение от собственика да ги разпространява;
  /ж/ да разпространява информация, която съдържа търговски тайни, освен ако Клиентът не ги притежава или има разрешение от собственика;
  /з/ да разпространява информация, която нарушава права върху интелектуална собственост на други лица или правата, свързани със защитата на личните данни на други лица;
  /и/ да разпространява информация, която е неприлична, клеветническа, заплашителна, нападателна, оскърбителна, омразна или объркваща за други Клиенти или за всяка друга личност;
  /й/ да разпространява снимки със сексуално съдържание или изявление;
  /к/ да разпространява информация, съдържаща вируси, троянски коне, червеи, бомби със закъснител, “cancelbots” или да извършва други действия, които са предназначени да причиняват щети, загуби от намеса, подмолни пречки или разрушаване на системата, базата данни или информацията и/или са насочени към извличане и употреба на чужда информация.
 4. Клиентът е отговорен за своите пароли за достъп, а също така и за последиците от тяхното предоставяне на трети лица.
 5. Клиентът има правата, предвидени в Глава ІІІ, чл. 12 до чл. 22 вкл. от Регламент (ЕС) 2016/679 и посочени изрично и в Политиката за поверителност на личните данни на ДЖОБТАЙГЪР ООД.
 6. JobTiger има право да прекрати предоставяната услуга, в случай че има подозрения за нарушаване на настоящите ОУ.
 7. Клиентът няма право да нарушава или да се опитва да наруши сигурността на страницата, включително, без ограничения:
  /а/ да има достъп до данни, които не са предназначени за него или да влиза в регистрацията на друг клиент с парола и е-mail/потребителско име, за използването на които не му е дадено разрешение;
  /б/ да се опитва да проучва, сканира или тества уязвимостта на системата или мрежата, или да прави пробив в системата, или други действия без съответна оторизация;
  /в/ да се опитва да се намесва с услуги, предназначени за който и да било друг Клиент, група или мрежа, в това число, но не само чрез средства за заразяване с вирус на уеб страницата, претоварване на трафика, претоварване на електронната поща, разрушаване на информацията;
  /г/ да изпраща нежелани имейли, включително промоции и/или реклами на продукти или услуги;
  /д/ да извършва всякаква дейност, налагаща неразумни или несъразмерни натоварвания на структурата на страницата.
 8. Клиентът носи отговорност за извършване на всякакви действия, които могат да доведат до нарушения на системата или мрежата.

Услуги за търсещи работа

 1. Всички услуги за търсещи работа са безплатни.
 2. Търсещите работа могат да бъдат както регистрирани, така и нерегистрирани потребители.
 3. Регистрация на търсещи работа потребители:
  22.1. За да се регистрира потребителят попълва регистрационната форма, в която въвежда имената си, e-mail адрес и парола за достъп.
  22.2. На въведения e-mail адрес получава автоматично съобщение, в което се съдържа линк за потвърждаване на регистрацията, валиден за срок от 24 часа. Ако линкът за потвърждение не бъде използван в определения срок, въведените данни за съответната регистрация се изтриват автоматично.
  22.3. След потвърждаване потребителят получава още едно автоматично съобщение за успешно извършена регистрация и кратка информация за услугите на JobTiger. От този момент този потребител се счита за регистриран. За достъп до профила се използват e-mail адреса и паролата, въведени в регистрационната форма.
 4. Регистрираният в „ТЪРСЕЩИ РАБОТА” потребител има възможност да кандидатства по обяви за работа, да прикачва и поддържа автобиография от външен файл, чрез която да бъде откриван от потенциални работодатели, да проследява кандидатурите, които е извършвал през сайта, както и да получава автоматични известия за нови обяви по определени критерии.
 5. По обяви за работа могат да кандидатстват и нерегистрираните търсещи работа потребители. Когато нерегистрираният търсещ работа избере да кандидатства по определена обява, той:
  24.1. Задължително попълва следните данни:
    • Е-mail адрес – попълненият e-mail адрес ще се използва от работодателя за връзка с кандидата. На същия този адрес кандидатът ще получи e-mail с потвърждение за успешно кандидатстване, името на позицията, за която е кандидатствал, както и кратка информация за услугите на JobTiger за търсещи работа;
    • Име и фамилия – попълват се от кандидат, който кандидатства за първи път с даден е-mail;
    • Автобиография – клиентът избира желания файл от компютъра си, който да прикачи;
    • Ключ – въвежда се комбинация от букви и цифри с цел предпазване от автоматично генериране на съобщения.
  24.2. Може да попълни и следните незадължителни полета:
    • Мотивационно писмо – клиентът избира желания файл от компютъра си, който да прикачи; Когато в обявата има изискване за мотивационно писмо, под полето има надпис указващ това.
 6. Клиент, търсещ работа, не може да кандидатства два пъти за една обява с един и същ e-mail адрес. Кандидатите не могат да впишат в полето “e-mail адрес” e-mail адреса, с който съществува работодателска регистрация.
 7. Когато търсещ работа, независимо дали е регистриран или нерегистриран потребител, кандидатства по обява за работа, данните, свързани с тази кандидатура (e-mail адрес, име на потребителя, автобиография, с която е кандидатствал и мотивационно писмо) остават записани в системата на JobTiger за срок от 6 месеца след изтичане на обявата, по която е кандидатствано. След този срок кандидатурите се изтриват.
 8. При активиране на услугата автобиография „За търсене“ регистрираните търсещи работа могат да качват в профила си автобиография от външен файл и да предоставят достъп до нея за преглед от потенциалните работодатели за срок от 4 месеца. Тази функционалност дава възможност за осъществяване на директен контакт между търсещите и предлагащи работа. В посочения срок регистрираните потребители могат свободно да преглеждат, редактират, коригират информацията, съдържаща се в качените от тях документи, както и да откажат услугата.
 9. Секция “ТЪРСЕЩИ РАБОТА”:
  28.1. “ТЪРСЕЩИ РАБОТА” е персонализирана секция в JobTiger за физически лица, търсещи работа. Само регистрирани потребители имат достъп до нея.
  28.2. Регистрацията в “ТЪРСЕЩИ РАБОТА” е безплатна. При регистрация JobTiger изисква информация като име, e-mail и парола.
  28.3. Регистрираният в “ТЪРСЕЩИ РАБОТА” потребител може да кандидатства по публикувани обяви за работа, както и да активира услугата автобиография „За търсене“, описана по-горе в тези ОУ.
  28.4. Потенциалните работодатели ще имат възможност да разглеждат автобиографията на регистрирания в “ТЪРСЕЩИ РАБОТА” потребител, само ако той е разрешил достъп до тази информация.
  28.5. Регистрираният в “ТЪРСЕЩИ РАБОТА” потребител има възможност да получава уведомяване по e-mail за нови позиции, отговарящи на предварително зададени от потребителя критерии.
 10. Секция “ОБЯВИ ЗА РАБОТА”:
  29.1. Тази секция дава възможност на всеки Клиент – търсещ работа (както регистриран, така и нерегистриран) да търси и преглежда всички публикувани обяви за работа (поверителни и неповерителни).
  29.2. Секцията дава възможност да бъдат разгледани всички неповерителни обяви на даден работодател.
  29.3. Клиентът може чрез JobTiger да изпрати по e-mail публикувана в сайта обява за работа, да я харесва и споделя в социални платформи.
  29.4. Клиентът може да кандидатства по публикуваните в JobTiger обяви чрез изпращане на работодателя на автобиография (с или без мотивационно писмо), прикачени от външен файл.
 11. Клиентът, търсещ работа, има право да използва безплатно информацията и услугите, предоставяни от JobTiger за търсещи работа, включително публикуваните съвети за създаване и използване на документи за кандидатстване, насоки за успешно представяне по време на интервю и за оценка на отправеното предложение за работа.

Услуги за работодатели

 1. Секцията “ЗА РАБОТОДАТЕЛИ” е персонализирана за Клиенти-работодатели. Само регистрирани работодатели имат достъп до нея.
 2. Регистрация на работодатели:
  32. 1. За да се регистрира, работодателят попълва регистрационната форма.
  32.2. На въведения e-mail адрес получава автоматично съобщение, в което се съдържа линк за потвърждаване на регистрацията, валиден за срок от 24 часа. Ако линкът за потвърждение не бъде използван в определения срок, въведените данни за съответната регистрация се изтриват автоматично.
  32.3. След потвърждаване работодателят получава още едно автоматично съобщение за успешно извършена регистрация и кратка информация за услугите на JobTiger. За достъп до профила се използват e-mail адреса и паролата, въведени в регистрационната форма.
 3. Регистрираният Клиент – работодател има възможност да получи срещу заплащане следните видове услуги:
  33.1. Достъп до базата данни с автобиографии – Работодателят придобива право по зададени критерии да търси подходящи кандидати в цялата база данни автобиографии с разрешен достъп и има възможност директно да се свърже с предпочетените от него кандидати.
  33.2. Публикуване на обява – Обявата може да бъде поверителна (без информация за контакт и името на работодателя) или неповерителна (с информация за контакт и името на работодателя). Публикуваната обява дава възможност на всички кандидати за работа да я разгледат и да кандидатстват за съответната длъжност. Клиентът-работодател има достъп до информация за посещаемостта на обявата му и за кандидатствалите онлайн за позицията.
  33.3. Достъп до секция „ФИРМЕН ПРОФИЛ” – Работодателят има право да представи в тази секция дейността на фирмата си на български и английски език, да постави банер/бутон с лого, което включва и връзка от обявата за работа към информацията за фирмата, както и връзка от информацията за фирмата към всички неповерителни обяви към съответния момент. Когато работодателят е публикувал обява в JobTiger, тази функционалност е достъпна за него за срок от 30 дни, като работодателят не дължи допълнително плащане за това. Когато работодателят ползва секцията „Фирмен профил“ като отделна услуга, достъпът до нея е за период от 12 месеца.
 4. Цените на всяка от услугите, които се предлагат за Клиенти-работодатели, са публикувани в секцията “Услуги и Цени”.
 5. JobTiger не носи отговорност за авторските права върху изображенията, качени от работодателите в техните обяви и профили.
 6. С цел предпазване на работодателите, публикуващи обяви в JobTiger от получаване на нежелани съобщения и спам, потребителите няма да имат достъп до e-mail адрес за контакт в обявите. Кандидатурите по обявите ще бъдат изпращани на e-mail адреса на работодателите през системата на JobTiger и ще се съхраняват в техните профили за период от 6 месеца след изтичане на обявата. В посочения срок, освен чрез e-mail, работодателите ще имат достъп до получените кандидатури и чрез своята регистрация в JobTiger.

Други услуги

 1. При съгласие на Клиент, независимо дали е търсещ работа или работодател, JobTiger може да използва предоставената от Клиента информация, за да го осведомява за допълнителни продукти и услуги, които могат да представляват интерес за Клиента или да се свърже с Клиента във връзка с промени, извършващи се в страницата. В случай че клиентът e изразил съгласие, JobTiger може да изпраща на посочения от клиента e-mail, рекламни съобщения и/или бюлетини на JobTiger.

Отговорност на Джобтайгър ООД

 1. По смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и на Закона за защита на личните данни Джобтайгър ООД е администратор на личните данни на субектите, използващи сайта JobTiger.Agency, а по отношение на JobTiger.bg, Джобтайгър ООД обработва личните данни на субектите с оглед целите, определени от администратора, публикувал обява за предлагане на работа. В съответствие с нормативните изисквания, с Политиката за поверителност и Вътрешните правила за поведение, Джобтайгър ООД прилага всички подходящи технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на обработване на личните данни на субектите. В случай на нарушение на тази сигурност обаче, в изпълнение на чл.33 и чл.34 от Регламент (ЕС) 2016/679, Джобтайгър ООД уведомява КЗЛД и/или субектите без ненужно забавяне, но не по-късно от 72 часа след като е разбрал за съответното нарушение.
 2. Джобтайгър ООД не може и не потвърждава, че всеки Клиент е този, за когото се представя. Джобтайгър ООД не може и не се замесва в отношенията между клиентите, и не контролира поведението им. В случай на спор между един или повече клиенти, Джобтайгър ООД (и неговите служители) не носи отговорност и се освобождава от претенции, искания и обезщетения (действителни и като последица, директни и индиректни) от всякакъв вид и естество, произтичащи или по някакъв начин свързани с такъв вид спорове.
 3. Джобтайгър ООД по правило не контролира информацията, предоставена от клиентите на разположение в уеб страниците. При съобщение от страна на Клиент за информация, за която се твърди, че не съответства на настоящите ОУ, Джобтайгър ООД може да разследва тези твърдения и да определи добросъвестно и по свое усмотрение дали да отстрани или да поиска отстраняване на информацията. Джобтайгър ООД има право да изключи Клиенти и да не допусне техен бъдещ достъп до страницата при нарушаване на настоящите ОУ, Политиката за поверителност на личните данни и/или законите, както и право да прекъсне контакти, които са оскърбителни или незаконни.
 4. Джобтайгър ООД не носи отговорност за пропуснати ползи и/или нанесени вреди в резултат на използване на информацията от страниците на JobTiger. При никакви обстоятелства Джобтайгър ООД не носи отговорност за каквато и да е загуба или вреда, причинена на Клиента от получена или неполучена информация чрез JobTiger. Клиентът е длъжен да провери и оцени на своя отговорност и за своя сметка точността, пълнотата и релевантността на необходимата му информация или друга част от съдържанието, достъпно чрез JobTiger.
 5. Джобтайгър ООД, неговите собственици, управители и служители не гарантират, че JobTiger ще бъде достъпен непрекъснато и без грешки в достъпа, нито дават гаранции за резултатите, които могат да се получат при използването на JobTiger, както и за точността и достоверността на съдържанието на обявите, на автобиографиите и мотивационните писма, както и друга информация, предоставени от клиентите.
 6. Джобтайгър ООД не носи отговорност за каквито и да е вреди, причинени от грешка в системата, прекъсване на достъпа, загуба на информация, дефекти, забавяне на операции, компютърни вируси, проблеми с връзката, разрушаване на системата или неразрешен достъп. В последния случай, Джобтайгър ООД уведомява КЗЛД, съответно – субектите без ненужно забавяне, но не по-късно от 72 часа след като е узнал.
 7. Джобтайгър ООД не носи отговорност за решения, основани на публикуваната информация.
 8. Джобтайгър ООД не носи отговорност спрямо потребителите на системата, както и по отношение на трети лица, в случай че Клиент публикува в сайта неправомерно придобита или неразрешена за разпространение информация, както и в случай, когато има злоупотреба, копиране или друг вид неправомерно ползване на чужда търговска марка, запазен знак за произход, както каквато и да е информация, които накърняват имуществени или неимуществени права на трети лица.

Отговорности на Клиента

 1. Клиентът изрично се съгласява да не търси отговорност от Джобтайгър ООД за незаконно или обидно поведение на други клиенти, посетители или трети лица и в тези случаи клиентът носи изцяло риска от евентуални вреди.
 2. Клиентът се задължава да не търси отговорност от Джобтайгър ООД, респективно неговите собственици, управители и служители за вреди, настъпили в следствие на ползването на услугите на JobTiger от Клиента или от трето лице с неговите данни за достъп.
 3. Джобтайгър ООД обработва личните данни на субектите, необходими с оглед използване на услугите по търсене и намиране на работа, въз основа на тяхното съгласие, изразено ясно и недвусмислено в етапа на кандидатстване за определена обява/позиция. При обработване на личните им данни, субектите имат всички права, регламентирани в чл.12 до чл.22 вкл. от Регламент (ЕС) 2016/679 и посочени изрично и в Политиката за поверителност на Джобтайгър ООД. В случай че субектът на данни прецени, че ДЖОБТАЙГЪР ООД нарушава приложимата нормативна уредба в областта на защита на личните данни, той може да се свържете с дружеството за изясняване на въпроса. Субектът на данни има и право да подаде жалба пред органа по защита на личните данни, а именно Комисията за защита на личните данни.

За да използвате този сайт, трябва да приемете настоящите общи условия. В противен случай няма да имате достъп до услугите, предоставяни от JobTiger. Всеки един потребител е обвързан от настоящите общи условия за цялото време на ползване на системата, считано от първоначалното влизане в JobTiger.